Tin Tức Cổ Đông

TỜ TRÌNH V/v: Bầu bổ xung thành viên Ban Kiểm soát CTY CP Kỹ Nghệ thực phẩm Việt Nam Nhiệm Kỳ 2016 – 2020
Download
Ẩn nội dung
THÔNG BÁO V/v : Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông CTY CP VIFON bằng văn bản
Download
Ẩn nội dung
TỜ TRÌNH V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát CTY CP VIFON nhiệm kỳ 2019 - 2023
Download
Ẩn nội dung
TỜ TRÌNH V/v: Chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy chế biến thực phẩm VIFON II
Download
Ẩn nội dung
TỜ TRÌNH V/v: Bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát CTY CP VIFON Nhiệm kỳ 2019 - 2023
Download
Ẩn nội dung
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM BẰNG VĂN BẢN NĂM 2019
Download
Ẩn nội dung
Hotline