Tin Tức Cổ Đông

Quyết định của hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ Nghệ thực phẩm Việt Nam về việc triệu tập và thành lập ban tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2016
Download
Ẩn nội dung
Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam năm 2017
Download
Ẩn nội dung
Thông tin hủy hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam (Vifon)
Download
Ẩn nội dung
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020
Download
Ẩn nội dung
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP VIFON-CN HCM nhiệm kỳ 2015-2019
Download
Ẩn nội dung
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM NĂM 2018
Download
Ẩn nội dung
Hotline