Shareholder Information

Thông báo tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
Download
Hide content
Thông báo tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam
Download
Hide content
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THƯỢC PHẨM VIỆT NAM
Download
Hide content
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM
Download
Hide content
THÔNG BÁO V/v: Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông CTY CP Kỹ Nghệ thực phẩm Việt Nam bằng văn bản
Download
Hide content
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM BẰNG VĂN BẢN NĂM 2019
Download
Hide content
Hotline