Shareholder Information

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THƯỢC PHẨM VIỆT NAM
Download
Hide content
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM
Download
Hide content
THÔNG BÁO V/v: Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông CTY CP Kỹ Nghệ thực phẩm Việt Nam bằng văn bản
Download
Hide content
Quyết định triệu tập và thành lập Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam
Download
Hide content
Thông báo chốt danh sách cổ đông và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam
Download
Hide content
Thông báo danh sách cổ đông đến ngày 26/04/2017 của công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam
Download
Hide content
Hotline